งานประกันคุณภาพ QA (NEWEST)

งานประกันคุณภาพ QA

hot คู่มือการป้อนข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล (fis)hot

จัดทำโดย ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ

----------------------

hot คณะกรรมการที่ควรจะมีสำหรับงาน PMQA 2553 hot

จัดทำโดย จัดทำโดย ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ

----------------------

รายงานประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554

(1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554)

hot new คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

(ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2554) คลิ๊กที่นี่ครับnewhot

***********

hot new คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)

ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา (พ.ศ. 2554) คลิ๊กที่นี่ครับnewhot

----------------------

 

 

------ข้างล่างนี้ เป็นของเก่าทั้ังหมด-----

รายงาน กพร. ปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)

กำหนดส่ง กพร. รอบ 6 เดือน (9 เมษายน 2553) ส่งเรียบร้อยแล้ว-ตามกำหนดเวลา

กำหนดส่ง กพร. รอบ 9 เดือน (16 กรกฎาคม 2553) ส่งเรียบร้อยแล้ว-ตามกำหนดเวลา

กำหนดส่ง กพร. รอบ 12 เดือน (8 ตุลาคม 2553)

newPage สำหรับ กพร. 2553 new

----------------------

โปรดอ่าน และศึกษาข้อมูลก่อนการจัดทำ เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาด หรือเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วนนะครับ

รายงาน กพร. ปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552)

Page สำหรับ กพร. 2552

รายงาน กพร. ปีงบประมาณ 2551

Page สำหรับ กพร. 2550

Page สำหรับ กพร. 2551

มหาวิทยาลัยฯ กำหนดส่ง 6 ต.ค. 2551 เวลา 10.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งเอกสาร-หลักฐานจำนวน 844 หน้า ให้กับสำนักงานประกันคุณภาพ ตรงเวลาที่กำหนดแล้ว

Download ไฟล์สำหรับการรายงานผล การปฏิบัติราชการ (กพร.) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2551 รอบ 6 เดือน คลิ๊กที่นี่ครับ

กพร. 2551 ห้ามนำไปอ้างอิงใดๆ ทั้งสิ้น

---------------------------------------------

สำหรับรายงานงานวิจัย (ฝ่ายวิชาการและวิจัย และภาควิชาฯ) ตารางที่ 1 | ตารางที่ 2 | ตารางที่ 3

-------------------------------------------

บรรยายหัวข้อ กพร.2551 วันที่ 17 ธ.ค. 2550 Wav File

ดาวน์โหลดข้อมูล เล่ม กพร. 2551 ทั้งเล่ม ไปอ่านเลย เพราะจะต้องส่ง...กพร. 6 เดือนแล้วครับ

---------------------------------

ข้อมูล กพร. 2550 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

SAR 2550 (มิถุนายน 2550 - พฤษภาคม 2551)

QMRC ครั้งที่ 1 | 2

อ่านแนวทางการจัดทำ SAR 2550 และแบบฟอร์มการประเมินต่างๆ ที่นี่ครับ

SAR 2551 (มิถุนายน 2551 - พฤษภาคม 2552)

กำหนดส่งเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2552

---------------------

(ร่าง) แบบเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตามจุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลดที่นี่

หมายเหตุ บุคลากรทุกท่าน รวมถึงหัวหน้าหน่วยงาน กรุณาอ่านแล้วนำไปปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน เนื่องจากกลางเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2552 จะต้องแสดงหลักฐานให้ผู้ตรวจประเมินเห็นว่า คณะของเราได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว

---------------------

ผิดตกยกเว้น Last updated on 05-06-2554