ส.ค.ส.พระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

<<<ยกเลิก page นี้แล้ว>>>

หน้าที่ของแผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้บังคับบัญชาโดยตรง: รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
1. รับโทรศัพท์สำหรับผู้โทรมาติดต่อสอบถามข้อมูล
2. รับโทรศัพท์และโอนสายไปตามหน่วยงานต่างๆ ของคณะฯ
หมายเหตุ รับสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ภายในให้กับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตามแผนกฯ ได้จัดทำสมุดโทรศัพท์ภายในแต่ละหน่วยงานใน ศรม. แล้ว ดังนั้นขอความกรุณาเปิดหา ในสมุดดังกล่าวก่อนโทรถาม
3. จัดทำเอกสารข่าวของคณะฯ (ประจำทุกๆ เดือน)
4. จัดทำเว็บไซต์ของแผนกประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคณะฯ เช่น ประวัติความเป็นมาของคณะฯ เอกสารแนะนำคณะฯ เอกสารที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่จำเป็น ข้อมูลต่างๆ ที่นักศึกษาควรทราบ รูปภาพผู้บริหารคณะฯ บทสัมภาษณ์ผู้บริหารคณะฯ ฯลฯ (ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ)
5. รับจดหมาย (ธรรมดา) จดหมาย (ด่วนพิเศษ) พัสดุไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ ของเจ้าหน้าที่ และอาจารย์ เพื่อส่งให้แต่ละหน่วยงาน (หากเป็นหนังสือราชการส่งทางไปรษณีย์จะส่งแผนกสารบรรณให้ดำเนินการต่อไป)
6. รับจดหมาย (ธรรมดา) จดหมาย (ด่วนพิเศษ) พัสดุไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ ของนักศึกษา เพื่อประกาศแจ้งให้นักศึกษาเข้ามารับ และส่งมอบต่อไป
หมายเหตุ นักศึกษาจะต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประชาชนมารับ ห้ามรับแทนกัน และไม่ส่งมอบถ้านักศึกษาแต่งกายผิดระเบียบมารับ เช่น สวมรองเท้าแตะ สวมเสื้อยืด เป็นต้น)
7. บริการข่าวสารแก่บุคคลทั้งภายใน และภายนอกของคณะฯ (ยกเว้นเรื่องเกี่ยวกับเอกสารแนะแนวการศึกษาต่อ และแนะแนวอาชีพ เป็นหน้าที่รับผิดชอบของ แผนกแนะแนว โทร. 0 2549 3386 หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรึกษาปัญหาส่วนตัว กรุณาติดต่อ อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา หรือติดต่อแผนกแนะแนว)
8. รวบรวม เสาะหา และเผยแพร่ความเคลื่อนไหวจากบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ของคณะฯ (รวมถึงงานวิจัยต่างๆ จากฝ่ายวิจัยและพัฒนา)
9. จัดทำบอร์ดเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ และรูปภาพงานประชุมสัมมนา (รูปภาพต่างๆ ถ่ายโดย แผนกเทคโนโลยีการศึกษา)
10. รับผิดชอบดูแลการติดป้ายประกาศในส่วนของสำนักงานคณบดีฯ (ในส่วนป้ายประกาศบริเวณอาคารเรียนรวมของคณะฯ เป็นหน้าที่ของแผนกอาคารสถานที่ ส่วนในบริเวณภาควิชาฯ เป็นหน้าที่ของภาควิชาฯ นั้น ดูแลรับผิดชอบ)
11. จัดทำ-ส่งบัตรอวยพรให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ส่งบัตรอวยพรให้คณะฯ
12. ติดบัตรอวยพรที่บอร์ดของแผนกประชาสัมพันธ์
13. ต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชม (ชาวไทย) และบรรยายสรุปในส่วนของคณะฯ พร้อมพาชมสถานที่ (กรุณาติดต่อก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ เพื่อติดต่อประสานงานจองห้องประชุม และประสานงานแต่ละภาควิชาฯ ล่วงหน้า) กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ เป็นหน้าที่ของแผนกวิเทศสัมพันธ์ ในการต้อนรับ และบรรยายสรุป พร้อมพาเยี่ยมชม
14. สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปี ให้กับผู้บริหารของคณะฯ
15. รับคำร้องเรียนและความคิดเห็นจากนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ แล้วส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป
16. จัดส่งข่าวให้กองประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
17. ป้อนข้อมูลเข้าบอร์ดไฟวิ่ง ติดตั้งบริเวณห้องโถงของอาคารสำนักงานคณบดีฯ (บอร์ดไฟวิ่งอีกแห่งที่บริเวณห้องโถงของอาคารเรียนรวมของคณะฯ แผนกพัสดุรับผิดชอบ ในการป้อนข้อมูล)
18. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย---------------------------------------------

OLD DATA (in Thai Only) กดที่นี่เพื่อเข้าดูข้อมูลเก่าๆ

Old Data should read with Netscape Communicator 4.X only

(Data dated from December 1997 - June 2000)

บุคลากรของแผนกฯ

หัวหน้าแผนก ดร. อภิชาติ สนธิสมบัติ Ph.D. (Leeds, England), M.Sc. (Textile Dyeing and Finishing with Distinction, Leeds, England), B.Eng. (First Class Honour, RIT)

เจ้าหน้าที่ คุณนาจศิริ วัชรเสวี และ คุณกุลนิษฐ์ อันทนัย

ติดต่อแผนกประชาสัมพันธ์ engpub@hotmail.com <พิมพ์หัวข้อ "ติชม" ภาษาไทยมาได้เลยครับ!>

(มีคำติชมกรุณาส่งได้ที่อีเมล์ข้างบนครับ ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่สร้างสรรค์ของทุกท่าน

แผนกฯ จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ อย่างไม่หยุดยั้งครับ)

ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2546

เขียนโดย ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์

***แผนกฯ ขอขอบคุณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างสูงที่เอื้อเฟื้อเนื้อที่ใน SERVER ให้กับเรา*** สำหรับท่านที่ต้องการนำเอารูปภาพ หรือบทความที่อยู่ใน Website นี้ไปใช้กรุณาเขียนอ้างอิงชื่อ Website ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเขียนขอบคุณแผนกประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกครั้งที่นำไปใช้ในเอกสารของท่านด้วยครับ ขอบคุณครับ!

RIT HOME | ENG HOME | ENG PUB RELATION HOME | contact us: engpub@hotmail.com