หน้าหลัก
คณะบรรณาธิการ
คำอธิบายสำหรับผู้เขียน
Instructions to Authors
ส่งบทความออนไลน์
ผู้ส่งบทความเข้าสู่ระบบ
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าสู่ระบบ
เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ
บทความย้อนหลัง

Download Corner

  รูปแบบบทความภาษาไทย

 รูปแบบบทความภาษาอังกฤษ

 

Links

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

sciencedirect


 


Visitors : 86551


การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด
A Study of Properties of Concrete with Ground Granulated Blast-Furnace Slag

เจต นาจารย์1 และ ปิติศานต์ กร้ำมาตร2

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด โดยแทนที่ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูนบางส่วนในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผลการศึกษาพบว่าความต้องการน้ำของเพสต์ผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูน มีค่ามากกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน และระยะเวลาการก่อตัวของเพสต์ผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูนมีค่าช้ากว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน ส่วนค่าการยุบตัวของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูนมีค่าน้อยกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน ในขณะที่กำลังอัดประลัยของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูน มีแนวโน้มให้ค่าน้อยกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน นอกจากนี้พบว่าการหดตัวแบบแห้งของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูนมีค่าน้อยกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน และสุดท้ายพบว่าคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูนให้ค่าความต้านทานการแทรกซึมของคลอไรด์ได้มากกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน


คำสำคัญ : ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด ผงหินปูน กำลังอัดประลัย การหดตัวแบบแห้ง การแทรกซึมของคลอไรด์


Abstract

This paper presents the study of properties of concrete with ground granulated blast-furnace slag (GGBF slag). The Portland cement type 1 replaced partially with the GGBF slag and limestone powder was considered. The results showed that the normal consistency of paste made with Portland cement type 1 replaced partially with the GGBF slag and limestone powder was smaller than that of Portland cement type 1 paste. A paste made from Portland cement type 1 replaced partially with the GGBF slag and limestone powder had delay of setting time when compared with Portland cement type 1 paste. In addition, the GGBF slag and limestone powder concrete had smaller slump when compared with Portland cement type 1 concrete specimens. While the compressive strength of concrete made from GGBF slag and limestone powder was slightly to be less than that of Portland cement type 1 concrete. It was also found that the drying shrinkage of concrete with GGBF slag and limestone powder was less than that of Portland cement type 1 concrete specimens. Finally, it was found that concrete specimens made from Portland cement type 1 partially replaced with GGBF slag and limestone powder had superior resistance chloride penetration when compared with Portland cement type 1 concrete specimens.


Keywords: ground granulated blast-furnace slag, limestone powder, compressive strength, drying shrinkage, chloride penetration
 

Copyright © 2011 RMUTT. All Rights Reserved. Powered by Senzitive`GalzControl Panel